ชมรมเมตตาธรรม
 Crystal Medicine ชนรมสมาธิธรรม
 


     Welcome to Akanee website where the place is all about healing by crystal and gemstones. Electromanetic force of crystal are useful for many things. Crystal meditation and divination. crystal awakness and ascension, Gem elixir for happiness.
      
  ยินดีต้อนรับสู่ชมรมสมาธิธรรม พลังแห่งคริสตัล นำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายทาง เช่น สรรค์สร้างสมาธิจิต
ส่งเสริมผดุงสุขภาพ จรรโลงหน้าที่ ธุรกิจการงาน
โน้มนำความเจริญรุ่งเรือง

Home l Web Board l Articles l Products l Gallery l About Us l Contact Us l Links

ชมรมสมาธิธรรม

32/1 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1   ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2580-3559,   Fax: 0-2954-4314   e-Mail: info@akanee.com     www.akanee.com
Copyright 2005 www.akanee.com all contents and subjects to change without notice
Not responsible for typographical errors and up to date of documents
------------------------- Powered by www.AsapShop.com ---------------------------